Søk
Alle kategorier
  Meny Close

  ANKERMASSE ONE-ICE 300ML

  Varenummer: 57139683
  • ESSVE Ankermasse
  • Høypresterende 2-komponentmasse
  • ETA for montering i sprukken betong
  • ETA for montering i ikke-sprukken betong
  • ETA for mur og lettbetong, innstall.temp +0gr
  • Lite lukt, kan benyttes innendørs
  Pris: / Stk
  Total pris:
  ESSVE ONE-ICE er en høypresterende 2-komponentmasse bestående av vinylesterharpiks, herdere og kvartsand. Produktet er luktsvak og uten styren.
  Pakke
  Netto innhold
  1 STK
  Høyde
  5 cm
  Lengde
  26 cm
  Bredde
  75 cm
  Ytelseserklæring GEV-EMICODE EC1
  Faresymboler
  Helsefare
  Helsefare
  Faresetninger
  H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon
  H319 Gir alvorlig øyeirritasjon
  Sikkerhetssetninger
  P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
  P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.
  P280 Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
  P363 Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.
  P405 Oppbevares innelåst.
  P501 Innhold/beholder leveres til …
  P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
  P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
  P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.